در وضعیت رو به عقب ، صندلی ماشین را مطابق دستورالعمل سازنده به عقب بریزید تا سر کودک شما جلو نرود. نوزادان برای باز نگه داشتن مجاری تنفسی باید به صورت نیم سیکل سوار شوند. بسیاری از صندلی ها شامل نشانگرهای زاویه ای یا تنظیم کننده هایی برای راهنمایی شما…

خرید سیسمونی نوزاد

اگر به زودی در انتظار کودک هستید ، ممکن است بخواهید دفتر ثبت احوال نوزادان را ایجاد کنید. داشتن تنها یک کمک به خانواده و دوستان می داند چه چیزی را برای شما خریداری کنند ، بلکه به شما کمک می کند تا پاداش و سیسمونی دریافت کنید. stuff baby

سیسمونی نوزاد

لیست انواع سیسمونی نوزاد همراه با قیمت و کاربرد آنها با بهترین کیفیت در بازار

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store